5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල 2019 | 2019 Grade 05 scholarship exam results

Click here to share on social media.

2019 ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රථිපල ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට පහත සබැදිය භාවිතා කරන්න. 

2019 Grade 05 scholarship examination results
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල 2019

 

 

https://www.doenets.lk/exam/

More information

Hotline Number :

1919

Tel No: 

+94 11 2786200,   +94 11 2784201,   +94 11 2785202,    +94 11 2784204,    +94 11 2786205,    +94 11 2784206,     +94 11 2784207
 
Department of Examinations, Sri Lanka
Pelawatta,
Battaramulla,
Sri Lanka.

www.doenets.lk


Click here to share on social media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *